Rekrutacja

Nabór w mieście Białystok

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego
  https ://nabor.pcss.pl/bialystok/zlobek.
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Statucie Żłobka.
 3. Rodzic chcący zapisać dziecko do żłobka loguje się w systemie elektronicznego naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku:
  • w systemie zapisuje dziecko do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek oraz kolejne preferencje (możliwe wskazanie trzech żłobków w określonej preferencji wyboru),
  • drukuje wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka, który  następnie składa do żłobka pierwszej preferencji wyboru w celu  zarejestrowania.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ NABORU 2023/2024

DOKUMENTY

Kindori
WYKAZ DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 9 W BIAŁYMSTOKU OD 01 WRZEŚNIA 2023 ROKU
Warunki przyjęcia:
Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się. Rodzice powinni mieszkać na terenie miasta Białegostoku i w rocznym rozliczeniu PIT nie wskazywać innego miejsca przekazania podatku niż miasto Białystok.

Do żłobka przyjmowane są tylko dzieci, które otrzymały wszystkie szczepienia obowiązkowe.

Po przyjęciu dziecka rodzice wypełniają kwestionariusz, który zawiera : dane dziecka, dane rodziców wraz z potwierdzeniem ich zatrudnienia, szczegółowe informacje dotyczące opieki, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką w żłobku.
Kindori
Koszt pobytu dziecka w Żłobku:
Opłata za pobyt dziecka : 400,00 złotych miesięcznie (do 10 godzin pobytu). Ustalono dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej dziesięciu godzin dziennie w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki (Uchwała nr XLVIII/693/22 Rady Miasta z dnia 17.01.2022)

Opłata za żywienie : 7,00 zł stawka dzienna (pobierana za faktyczną liczbę dni roboczych w miesiącu).

Zwrot kosztów za wyżywienie dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka w wysokości proporcjonalnej do 25 dnia miesiąca. Opłaty za korzystanie z usług żłobka wnoszone są przez rodziców dziecka objętego opieką za dany miesiąc do 25 dnia tego miesiąca na rachunek bankowy żłobka : Bank Pekao SA I Oddział Białystok Nr 15 1240 1037 1111 0011 1337 1069. Niedotrzymanie terminu skutkuje naliczeniem odsetek.
Skip to content