Kindori

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski Nr 9 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryny Żłobka Miejskiego Nr 9 w Białymstoku.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobeknr9.pl

Dane teleadresowe:

Żłobek Miejski Nr 9 w Białymstoku
Ul. I. Mościckiego 2J
15-197 Białystok
Tel. 85 306 76 42
dyrektor@zlobeknr9.pl - dyrektor
administracja@zlobeknr9.pl - administracja
Data publikacji strony internetowej :październik 2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji :03 kwietnia 2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona spełnia wymogi WCAG 2.0.Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo-skan.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w w/w sprawie jest Aneta Falkowska, e-mail: zlobek9@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 884-214-624. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Do budynku prowadzą cztery wejścia. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne, przy którym zlokalizowany jest wideofon dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 Aby dostać się do budynku żłobka należy pokonać od bramki 6,25m chodnika o szerokości 3,15m. Bezpośrednio do budynku prowadzi wejście bezprogowe oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach z parkingu, gdzie jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

 Budynek żłobka pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru oraz piętra za pomocą windy osobowej.

 Budynek jest trzykondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy skorzystać z windy osobowej.

 W budynku są dwie toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych na parterze oraz na piętrze obiektu.

 W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Aneta Falkowska, e-mail: zlobek9@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 884-214-624. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacja o możliwości powiadamiania podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: E-mail: zlobek9@um.bialystok.pl Telefon: 85 306-76-42
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Adres: ul. J. Bema 60/1, 15-370 Białystok
E-mail: dsp@um.bialystok.pl
Telefon: 85 869-65-50
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
Skip to content